Jolita Borgers

verhalen ● gedichten ● publicaties

Copyright

Copyrigh website:
Niets van www.jolita.info mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jolita Borgers.

Copyright teksten:
Het copyright van alle teksten en ideeën berust bij Jolita Borgers. Jolita Borgers heeft als schrijfster van de teksten het auteursrecht. Mocht u teksten partieel of geheel willen overnemen, neemt u dan contact op met Jolita Borgers.

Copyright foto's:
Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de makers.

De foto's in de fotogallerij zijn allemaal gemaakt door Murk Feitsma. Murk Feitsma heeft als maker van deze foto in eerste instantie het auteursrecht. Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren. De fotograaf beslist of een foto openbaar mag worden gemaakt en/of verveelvoudigd. Het auteursrecht geeft de fotograaf het morele recht op naamsvermelding. Voor publicatie of vermenigvuldiging van één van deze foto's is toestemming nodig van Murk Feitsma. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen op de website van Murk Feitsma.

Voor publicatie of vermeningvuldiging van alle andere foto's op deze website hebt u toestemming nodig van Jolita Borgers.

| Copyright ©2013 |    | Jolita Borgers |